Istnieje wiele nieporozumień dotyczących różnicy między recesją gospodarczą a depresją gospodarczą. Ten artykuł podaje definicje, dzieli się przykładami i wyjaśnia kluczowe wskaźniki pozwalające zidentyfikować recesję lub depresję gospodarczą.

Co to jest recesja gospodarcza?

Recesja gospodarcza to ogólne spowolnienie aktywności gospodarczej w kraju lub regionie. Można to zmierzyć za pomocą takich czynników jak produkcja, zatrudnienie, dochody i wydatki. Recesja ma miejsce, gdy występuje tendencja spadkowa w cyklu biznesowym, zwykle charakteryzująca się spadkiem produkcji i pracy oraz spadkiem dochodów i wydatków. Często przedsiębiorstwa opóźniają inwestycje w czasie recesji. Recesja może być ograniczona do danego kraju lub regionu, może też mieć charakter globalny.

Recesja jest zwykle uważana za niekorzystne wydarzenie, ponieważ może zwiększyć bezrobocie i ubóstwo. Czasami wiąże się również z bańką gospodarczą, która „pęka”. Istnieją jednak pewne pozytywne aspekty recesji. Na przykład, firmy mogą zmniejszyć koszty podczas recesji, co może pomóc im stać się bardziej rentownymi w dłuższej perspektywie.

Według The National Bureau of Economic Research (NBER), recesja to – „Znaczący spadek aktywności gospodarczej rozprzestrzeniony w całej gospodarce, trwający dłużej niż kilka miesięcy.”

Wskaźniki recesji gospodarczej:

  • Spadek realnego PKB
  • Spadek realnych dochodów
  • Spowolnienie handlu międzynarodowego
  • Spadek sprzedaży detalicznej
  • Wzrost bezrobocia
  • Spadek wydatków konsumpcyjnych
  • Spadek produkcji przemysłowej

Odwrócona krzywa dochodowości: Predykator recesji?

Odwrócona krzywa dochodowości to sytuacja, w której krótkoterminowe stopy procentowe są wyższe niż długoterminowe. Ma to miejsce, gdy rynek spodziewa się pogorszenia warunków gospodarczych w przyszłości. Odwrócona krzywa dochodowości jest często postrzegana jako predyktor recesji, ponieważ wskazuje, że rynek oczekuje spadku aktywności gospodarczej.

Odwrócona krzywa dochodowości może zaszkodzić gospodarce. Gdy krótkoterminowe stopy procentowe są wyższe niż długoterminowe, może to prowadzić do spadku inwestycji i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Więcej na: https://morethandigital.info